ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

2015-06-12 10:16

Λ. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

    Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας , το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας « Λ. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. » σε Τακτική  Γενική Συνέλευση την 30 Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη  και ώρα 18:00  μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στη Ρόδο για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης:

1.Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 1/1/14- 31/12/14 μετά των επ’  αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1/1/14 - 31/12/14 .

3.Εκλογή δύο τακτικών ελεγκτών και ισάριθμων αναπληρωματικών για την χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτών

4.Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις .

    Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση . υποχρεούνται να συμμορφωθούν με το νόμο και το άρθρο του καταστατικού της Εταιρείας.   

                                                                               Ρόδος  30  Απριλίου 2015

 

                                                                               Το Διοικητικό Συμβούλιο